Regulamin Programu Partnerskiego IQBIZNES.PL Adam Grzesik

Poniższy regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego IQBIZNES.PL AdamGrzesik. 

Jego akceptacja i przestrzeganie są warunkami koniecznymi do osiągnięcia korzyści wynikających z podjętej na jego mocy współpracy z IQBIZNES.PL Adam Grzesik

§ 1. Definicje 

Program Partnerski – całość Programu Partnerskiego IQBIZNES.PL Adam Grzesik znajdująca się pod adresem: https://vod.adamgrzesik.pl/regulaminpp/ lub https://adamgrzesik.pl/regulaminpp/

Produkty ​– szkolenia znajdujące się w ofercie cennikowej IQBIZNES.PL Adam Grzesik pod adresem https://adamgrzesik.pl lub https://vod.adamgrzesik.pl ​objęte Programem Partnerskim.

Partner​- osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą uczestnicząca w Programie Partnerskim

Nowy Klient​ – Klient, który zarejestrował się za pomocą̨ spersonalizowanego Linku Partnerskiego zawierającego Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID) i zakupił szkolenie oraz nie odstąpił od umowy w okresie 14 dni. 

Umowa Partnerska​ – umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta pomiędzy IQBIZNES.PL Adam Grzesik, a Partnerem. 

Kwota Minimalna – ​kwota, która pozwala na zlecenie przez Partnera wypłaty Prowizji. 

Link Afiliacyjny – L​ink prowadzący do stron https://adamgrzesik.pl lub https://vod.adamgrzesik.pl , zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID). 

§ 2. Zasady ogólne 

 1. Partnerami mogą̨ być́ wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność́ gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują̨ Umowę̨ i powyższy Regulamin Programu Partnerskiego IQBIZNES.PL Adam Grzesik.
 2. Kandydat na Partnera będący osobą fizyczną może zawrzeć umowę̨ na warunkach określonych poniżej, tylko jeżeli posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych i prowadzi działalność gospodarczą.
 3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim IQBIZNES.PL Adam Grzesik jest bezpłatne i dobrowolne. 
 4. Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem IQBIZNES.PL Adam Grzesik.
 5. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu IQBIZNES.PL Adam Grzesik i reprezentować siebie i swojej działalności w imieniu tej firmy. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się̨ jako członek Programu Partnerskiego.
 6. Nowi Klienci nie stanowią̨ grupy dotychczasowych klientów IQBIZNES.PL Adam Grzesik
 7. Czas trwania Programu jest ograniczony i trwa 1 rok od momentu nawiązania współpracy partnerskiej. 

§ 3. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

 1. Każdy Partner otrzyma unikalny Numer Identyfikacyjny (Partner ID). 
 2. Partner będzie zdobywał Nowych Klientów za pomocą̨ Linków Afiliacyjnych – hiperłączy prowadzących do poleceń́ szkoleń IQBIZNES.PL Adam Grzesik, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID). 

§ 4. Wynagrodzenie dla Partnera 

 1. Partnerzy wynagradzani są̨ wyłącznie za zakup szkoleń przez poleconych przez nich Nowych Klientów przy użyciu Linku Partnerskiego. 
 2. Wysokość́ wynagrodzenia dla Partnerów wynosi 20% wartości pierwszej wpłaty dokonanej przez Nowego Klienta. 
 3. Za kolejne zakupy dokonane przez Nowego Klienta poza wskazanymi stronami internetowymi nie przysługuje prowizja partnerska.
 4. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie pobrania należności od Nowego Klienta. 
 5. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji. 
 6. Partner n​ie ​jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych Partnerów Programu Partnerskiego. 
 7. Rejestracja w Programie Partnerskim IQBIZNES.PL Adam Grzesik jest bezpłatna i dobrowolna. 
 8. Stan konta Partnera zawierający sumę̨ należnych Prowizji znajduje się w Panelu Klienta Programu Partnerskiego. 
 9. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągną̨ one Kwotę̨ Minimalną 100 zł.
 10. Wypłata następuje w formie przelewu na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury lub rachunku na wskazane przez Partnera konto bankowe nie częściej niż̇ raz w miesiącu, w odstępie co najmniej 30 dni. 
 11. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność́ gospodarczą lub osobą prawną, wystawia fakturę̨ o treści „Pośrednictwo w sprzedaży usług firmy IQBIZNES.PL Adam Grzesik” na dane IQBIZNES.PL. Adam Grzesik, Nowa 6, 45-235 Opole, NIP 772 144 92 31 
 12. Adres mailowy do doręczeń faktur to: kontakt@adamgrzesik.pl
 13. Adres korespondencyjny do doręczeń to: IQBIZNES.PL Adam Grzesik, Nowa 6, 45-235 Opole

§ 5. Metody promocji szkoleń IQBIZNES.PL Adam Grzesik

 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się̨ na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. 
 2. IQBIZNES.PL Adam Grzesik nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza firmowymi witrynami. 
 3. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach ceny szkoleń IQBIZNES.PL Adam Grzesik, jest zobowiązany uaktualniać je na bieżąco do stanu faktycznego zgodnie z aktualnymi cenami znajdującymi się pod odpowiednio adresami https://adamgrzesik.pl lub https://vod.adamgrzesik.pl
 4. Partner jest obowiązany znać́ uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 5. Partner nie może promować IQBIZNES.PL Adam Grzesik na stronach, które łamią̨ prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść́ lub forma mogą̨ zaszkodzić́ dobremu imieniu firmy. 
 6. Partner zobowiązany jest formułować wszelkie komunikaty dotyczące oferty IQBIZNES.PL Adam Grzesik prezentowanej w ramach Programu Partnerskiego (w szczególności mailingi, treści na stronach www Partnera służące działaniom w ramach Programu Partnerskiego, treść́ korespondencji e-mail przesyłanej w ramach realizacji przez Partnera działań w zakresie Programu Partnerskiego) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż̇ treść́ zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera, a nie bezpośrednio od IQBIZNES.PL Adam Grzesik
 7. Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. 

§ 6. Bezpieczeństwo danych Partnera i jego Klientów 

 1. Wszelkie zmiany danych osobowych i dotyczące konta bankowego Partnera wymagają̨ dokonania zmian przez Partnera. 
 2. Zmiana danych nie może prowadzić́ do wprowadzenia w błąd lub zmiany Partnera. 
 3. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego muszą być́ zgodne z prawdą. IQBIZNES.PL Adam Grzesik nie musi dochodzić ich poprawnością. 
 4. Dział techniczny IQBIZNES.PL Adam Grzesik dopełni wszelkich starań́, aby zabezpieczyć spójność́ i treść́ baz danych. 
 5. Partner zgadza się̨ na przesłanie mu zmian Regulaminu i innych przydatnych informacji związanych z Programem Partnerskim. Odstąpienie od chęci otrzymywania tego typu powiadomień́ Partner składa pisemnie. 
 6. Publikowanie i rozpowszechnianie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone. 

§ 7. Dezaktywacja konta Partnera 

 1. Nieprzestrzeganie zasad powyższego Regulaminu będzie skutkowało dezaktywacją konta. 
 2. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez IQBIZNES.PL Adam Grzesik jako szkodliwe dla wyników sprzedażowych oraz jej dobrego imienia może być podstawą do natychmiastowego usunięcia konta i rozwiązania umowy z Partnerem. 
 3. Uruchomienie przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec IQBIZNES.PL Adam Grzesik wiąże się̨ z natychmiastowym rozwiązaniem umowy miedzy stronami i skasowaniem konta Partnera bez zachowania naliczonych prowizji. 
 4. Na zdezaktywowane konto nie wpływają̨ żadne nowe środki. Dotychczas zebrane nie mogą̨ zostać wypłacone. 
 5. Partner może zakończyć́ współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do IQBIZNES.PL Adam Grzesik pisemną prośbę̨ o dezaktywację konta. Adres do wysyłki to kontakt@adamgrzesik.pl W innym przypadku konto Partnerskie zachowuje ważność́ 1 roku od początku nawiązania współpracy przez Partnera. 
 6. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań́ Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy. 
 7. Partner ma prawo zgłosić się do IQBIZNES.PL Adam Grzesik o ponowne aktywowanie konta. 

§ 8. Zmiany regulaminu. 

1. Obowiązujący Regulamin Programu Partnerskiego łącznie z bieżącymi zmianami publikuje się̨ na stronach https://vod.adamgrzesik.pl/regulaminpp/ i https://adamgrzesik.pl/regulaminpp/

2. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Prowizji IQBIZNES.PL Adam Grzesik będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail. 

3. Partner wyraża zgodę̨ na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od IQBIZNES.PL Adam Grzesik

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

01 maja 2020r.

Masz jakiekolwiek pytania? Nie wiesz co wybrać? Napisz na kontakt@adamgrzesik.pl lub zadzwoń: 516 011 641


Strona powstała dzięki narzędziu: WPIdea [KLIKNIJ] po więcej


Copyright © 2020 https://adamgrzesik.pl


Regulamin sklepu: https://vod.adamgrzesik.pl/regulamin/


Polityka Prywatności: https://vod.adamgrzesik.pl/polityka-prywatnosci-strona-vod-adamgrzesik-pl/


Regulamin Lead Magnet https://vod.adamgrzesik.pl/regulamin-lead-magnet-sklepu-vod-adamgrzesik-pl/


Regulamin programu partnerskiego: https://vod.adamgrzesik.pl/regulaminpp/