Regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego ADAMGRZESIK.PL prowadzonego przez IQBIZNES.PL ADAM GRZESIK w siedzibą w Opolu przy ul. Nowa 6, 45-235 Opole

Z dnia 25 maja 2018r.

Za pośrednictwem strony https://vod.adamgrzesik.pl możliwy jest zakup produktów on-line: kursy, nagrania z webinarów, dostępy do webinarów.

Autorem serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest IQBIZNES.PL Adam Grzesik, Nowa 6, 45-235 Opole NIP 772 144 92 31, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@adamgrzesik.pl

Par. 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

Produkt on-line – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu – m.in. kursy, nagrania z webinarów, dostępy do webinarów. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.

Regulamin– niniejszy regulamin,

Sprzedawca – IQBIZNES.PL Adam Grzesik, Nowa 6, 45-235 Opole NIP 772 144 92 31

Użytkownik– osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

„Administrator Danych Osobowych” (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania: IQBIZNES.pl Adam Grzesik  z siedzibą w Opolu (45-235) przy ul. Nowa 6 (NIP:7721449231)

„RODO”– rozumie się przez to ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

„dane osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych, ADO zapewnia, by dane były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (“ograniczenie celu”);
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych”);
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; ADO podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (“prawidłowość”);
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; (“ograniczenie przechowywania”);
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”).

Par. 2 OŚWIADCZENIA

1. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i upewnił się, że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.

W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed zawarciem Umowy powinien zwrócić się do Firmy w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Umowie zmian. Firma odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.

2. Klient jest świadomy, że zawarcie Umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

3. Klient oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Usługi.

Par. 3 ZAKUP PRODUKTU ON-LINE

4. Zakupu Produktu on-line może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego działającego numeru telefonu i/lub adresu e-mailNieprawidłowo wypełnione i niekompletne formularze zamówień nie będą realizowane, bez próby powiadomienia.

6. Klient składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży na zamawiane towary ze Sklepem Internetowym vod.AdamGrzesik.pl

7. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu on-line poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony strony vod.adamgrzesik.pl.

Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

9. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

10. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisów

– PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

– (przelewy24.pl) DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

– (przelewy24.pl) PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

11. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.

12. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

13. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.

Par. 4 KORZYSTANIE Z PRODUKTU ON-LINE

1. Produktu on-line stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu on-line wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@adamgrzesik.pl

4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego, plik Excel) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu on-line.

Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu on-line, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

Par. 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Wzór oświadczenia:

Imię Nazwisko                                                                                             Miejscowość, data

Adres zamieszkania Klienta

IQBIZNES.PL Adam Grzesik

Nowa 6

45-235 Opole

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich (Dz. U. z 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy………………………………. nr………………….. zawartej dnia………………….….w ………………………………

Proszę o zwrot kwoty…………………………..… zł

(słownie………………………………………………………………………………………………. złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………….

lub na konto nr………..…………………………………………………

Podpis Konsumenta

Plik do pobrania: Protokół odstąpienia od umowy (.docx)

3. Jeśli w toku zakupu Produktu on-line Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Par. 6 REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt on-line wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu on-line lub samego procesu zakupowego opisanego w § 3 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@adamgrzesik.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

Par. 7 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://adamgrzesik.pl/polityka-cookies/

Par. 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu on-line na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

2.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

2.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Par. 9 ZMIANY REGULAMINU

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie vod.adamgrzesik.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

25 maja 2018r.

Masz jakiekolwiek pytania? Nie wiesz co wybrać? Napisz na kontakt@adamgrzesik.pl lub zadzwoń: 516 011 641


Copyright © 2020 https://adamgrzesik.pl


Regulamin sklepu: https://vod.adamgrzesik.pl/regulamin/


Regulamin programu partnerskiego: https://vod.adamgrzesik.pl/regulaminpp/


Platformę napędza WPIdea [KLIKNIJ] po więcej